19. septembra 2016

Zákony a nariadenia

 • Aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ?

Na základe §19 „Správne delikty“ písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky
100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih.

Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur.

 

 • Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú revízie el. spotrebičov ?

V zmysle §9 „Kontrolná činnosť“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný:

sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení .

V zmysle §13 „Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Teda z uvedeného vyplýva, že každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických spotrebičoch, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.

 • Kto je povinný vykonávať a prečo sa vykonávajú OPaOS elektrickej inštalácie ?

  V zmysle §9 „Kontrolná činnosť“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.1 , je zamestnávateľ povinný: sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať:
  Stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení

  V zmysle §13 „Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov“ zákona č. 124/2006 Z.z. ods.3 , je zamestnávateľ povinný:

Zamestnávateľ môže užívať stavby, ich súčasti a pracovné priestory, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať  pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok, úradných skúšok alebo odborných prehliadok a odborných skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Teda z uvedeného vyplýva, že  každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch odborné prehliadky a odborné skúšky (OpaOS) resp. revízie a kontroly na akomkoľvek vyhradenom technickom zariadení elektrickom, teda aj na elektrických inštaláciach, čím zabezpečí základnú bezpečnostnú požiadavku ochrany pracovníkov pred možným zásahom elektrickým prúdom.
Zamestnávateľom sa napríklad rozumie aj prevádzkovateľ resp. prenajímateľ objektu.

( Citované zo zákonov )

 

 • Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadení.

 

Elektrická inštalácia Roky
1. Murovaná obytná a kancelárska budova 1 x za 5 rokov
2. Škola, materská škola, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko 1 x za 3 roky
3. Výšková budova pre obytnú budovu je vyššia ako 50m, iné budovy nad 30m, objekty určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb (kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom,…) 1 x za 2 roky
4. Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F 1 x za 2 roky
5. Pojazdný a prenosný prostriedok 1 x za rok
6. Dočasná elektrická inštalácia 1 x za 0,5 roka

 

Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
1. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom požiaru 1 x za 2 roky
2. Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 2 roky
3. Ostaný objekt 1 x za 5 rokov

 

Zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny Roky
1. Hladina ochrany I a II 1x za 2 roky
2. hladina ochrany III a IV 1x za 4 roky
3. objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu 1 x za 1 rok

 

 

 • Lehoty elektrických revízií elektrickej inštalácie a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia.

 

Vonkajšie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 Základné 1 x za 5 rokov
AA5 Normálne 1 x za 5 rokov
AA1 až AA3 Studené 1 x za 3 roky
AA6 Horúce 1 x za 3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80% Vlhké 1 x za 3 roky
AD3 až AD8 Mokré 1 x za 1 rok
AF3 So zvýšenou koróznou agresivitou 1 x za 3 roky
AF4 S extrémnou koróznou agresivitou 1 x za 1 rok
AE5 a AE6 Prašné s nehorľavým prachom 1 x za 3 roky

Revízie elektrických spotrebičov podľa používania

Elektrické spotrebiče podľa užívania podľa STN 33 1610:

 • Skupina A – spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
 • Skupina B – spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, …).
 • Skupina C – spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
 • Skupina D – spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch ( školy, hotely, kluby, …).
 • Skupina E – spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu:

 • Spotrebiče držané v ruke – prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
 • Prenosné spotrebiče – spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
 • Neprenosné spotrebiče – spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
 • Pripevnené spotrebiče – spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.
 • Neprenosné spotrebiče – spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
 • Pripevnené spotrebiče – spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Lehoty vykonávania elektrických revízií a elektrických kontrol elektrických spotrebičov:

Skupina elektrických spotrebičov Spotrebiče držané v ruke Prenosné spotrebiče Neprenosné spotrebiče a pripevnené spotrebiče
A Vždy pred vydaním užívateľovi
B pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 3 mesiace pred
použitím
1 x za 6 mesiacov
C pred
použitím
1 x za 6 mesiacov pred
použitím
1 x za 12 mesiacov pred
použitím
podľa STN 331500
D 1 x za týždeň 1 x za 12 mesiacov 1 x za mesiac 1 x za 12 mesiacov 1 x za 3 mesiace podľa STN 331500
E 1 x za mesiac 1x za 12 mesiacov 1 x za 6 mesiacov 1 x 24 mesiacov 1 x za 12 mesiacov podľa STN 331500
 • Revízie elektrického ručného náradia

Za pravidelné a včasné vykonávanie revízie a kontroly elektrického náradia zodpovedá poverený pracovník zamestnávateľa, u ktorého sa evidencia elektrického náradia nachádza. Pri vykonávaní revízií a kontrol elektrického náradia sa postupuje v súlade s normami STN 33 1600, STN 33 1500, STN 34 3100:2001. Poverený pracovník zamestnávateľa je povinný:

Vypracovať zoznam elektrického ručného náradia a náradie rozdeliť podľa používania na skupiny A, B, C :

 • skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne),
 • skupina B – s náradím sa pracuje často – krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne),
 • skupina C – s náradím sa pracuje často a dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

Poveriť všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti používajú náradie, kontrolou náradia a poučiť ich na túto činnosť v rozsahu STN 33 1600. Kontrola náradia sa vykonáva pred zahájením práce a po ukončení práce.

Zabezpečiť vykonávanie revízií elektrického ručného náradia poverenými pracovníkmi – revíznymi technikmi, s elektrotechnickou kvalifikáciou §24 a písomným poverením na vykonávanie tejto činnosti.

Lehoty pravidelných revízií elektrického náradia sú nasledovné:

Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiacov
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiacov
II a III 3 mesiacov
 • Viesť doklady o vykonaní revízií náradia v rozsahu stanovenom STN 33 1600, doklad o vykonaní revízii musí byť uložený u prevádzkovateľa a prístupný orgánom štátneho odborného dozoru.